Politica de confidențialitate

 

 1. Informații generale

GTL Medical Clinic (denumit în continuare Clinica) cu sediul în Blvd. Unirii nr. 24 oraș Bacău, județul Bacău.

În calitate de operator de date, clinica urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”) și Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă incepand cu luna mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de pacient/client, angajat al clinicii, candidat al unui post în cadrul clinicii sau voluntar.
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de clinica, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Clinica poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul site-ului sau alte mijloace furnizate de dumneavoastră privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 1. Definiţii

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal” înseamnă orice date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Date statistice“ înseamnă un cumul de date de la un număr mai mare de persoane adunate într-un raport/situație/analiză, lipsindu-le astfel de caracterul personal – devenind anonime.

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, raportarea, transferul sau distrugerea acestora.

„Persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt prelucrate.

Pacient/Client“ înseamnă pacienţii/clienții care se prezintă la GTL Medical Clinic, fie pacienţii care solicită efectuarea unor servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”), fie direct plătitori pentru servicii medicale la cerere.

Angajat” – orice persoană care se află în relație contractuală/ este angajat al clinicii.

Candidat” – orice persoană care se înscrie la un concurs de angajare pentru ocuparea unui post în cadrul clinicii.

Voluntar” – orice persoană care desfășoară activități de voluntariat în baza unui contract în cadrul clinicii.

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu clinica care ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

 1. În cazul Pacienților/Clienților – în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu clinica, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

(I) în cazul serviciilor medicale acordate (de exemplu, internare, investigații și rezultate clinice și paraclinice, consultații, eliberare rețete, concedii medicale, scrisoare medicala, bilet de externare, bilet de trimitere, bilet de internare, programare):

 • date de identificare – Nume, Prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate;
 • setul minim de date la nivel pacient reglementate prin Ordinul nr. 1782/2006 anexele 6 și 7;
 • datele și informațiile medicale reglementate prin ordinul nr. 1123/849/2016 anexa 2;
 • datele de contact – număr de telefon și/sau adresă de e-mail reglementate prin Ordinul nr. 1501/2016;
 • date privind convingerile personale;
 • înregistrari video surprinse de către sistemul de supraveghere;

În funcţie de serviciul medical efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite;

(II) în cazul Chestionarelor de Evaluare a Satisfacției: sex și vârstă. 

Notă: Datele prelucrate care se încadrează într-una dintre ipotezele reglementate de lege sunt anexate prezentei politici de confidențialitate.

Cu privire la detalierea prelucrării de date aparţinând Pacienţilor/Clienților, realizate de GTL Medical Clinic în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru imbunătăţirea calităţii serviciilor noastre, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Nota de informare privind prelucrarea de date. 

 

 1. În cazul angajaților, a candidaților pentru angajare și a voluntarilor:

(I) Conform Codului Muncii, legea 53/2003, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal ale angajaților: Nume, Prenume, CNP, data nașterii, sexul, seria și numarul actului de indentitate, adresă domiciliu, cetățenie, carte de munca/adeverințe de vechime, profesia, funcții ocupate, nivelul instruirii/studii finalizate, diplome obținute, date contact – număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura, date furnizate prin CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).

(II) Conform specificului activitatii clinicii de servicii medicale, mai sunt prelucrate si: Codul de parafă, funcție, specialitate medicală, data început specialitate, competențe, date legate de semnatura electronică;

 1. În cazul persoanelor care contactează GTL Medical Clinic prin intermediul biroului de internari, recepției pentru programări, solicitări, reclamații, etc., al altor numere de telefon afişate pe site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând clinicii, în contextul:

 

(I) Programărilor pentru serviciile medicale decontate de CAS, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon, adresă de e-mail;

(II) Programărilor telefonice ale Pacienţilor direct plătitori, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, informaţii privind trimiterea medicală, număr de telefon, adresă de e-mail;

(III) Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.

 1. În cazul tuturor persoanelor care pătrund în incinta clinicii:
 • imagini video înregistrate de sistemul de supraveghere marcat corespunzator la locul fiecărei camere de luat vederi;
 • fotografii sau înregistrări făcute publice numai daca avem consimțământul persoanelor fotografiate sau înregistrate;

 

 1. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, prelucrate cu respectarea condițiilor legale, prin natura activității clinicii, pot fi prelucrate de către clinică direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

 1. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale clinicii în contextul desfășurării obiectului său de activitate:

1.1. În scopul prestării serviciilor medicale solicitate de către Pacienţi/ Clienți;

1.2 În scopul raportării serviciilor medicale efectuate către instituțiile prevăzute de lege, spre decontarea acestor servicii;

1.3 În scopul îndeplinirii responsabilităților legale de transmitere a datelor (individuale sau statistice) catre instituțiile publice reglementate de lege;

1.4 În scopul prelucrărilor statistice ale acestor date, statistici necesare pentru a putea răspunde diferitelor solicitări primite de la instituții publice și necesare pentru realizarea indicatorilor de management pentru îmbunătățirea sau menținerea standardelor de calitate;

1.5 În scopul îmbunătăţirii serviciilor (cum ar fi chestionarul de evaluare a satisfacției), gestionării solicitărilor/ reclamațiilor primite din partea dumneavoastră şi prezentarea analizelor necesare – în contextul prelucrărilor de date ale pacienților/ clienților sau ale angajaților;

1.6. În scopul realizării serviciilor medicale, gestionării sistemelor şi serviciilor de sănătate de către clinică, inclusiv pentru serviciile de cazare și masa și pentru a stabili posibilitatea acordarii anumitor servicii medicale;

1.7. În scopuri de recrutare – în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare;

1.8. În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări telefonice sau online;

1.9. În scopul identificării persoanelor responsabile în cazul unor evenimente ce fac obiectul unei anchete interne sau externe – în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelor care pătrund în incinta spitalului;

1.10. În scop de promovare în mediul online sau în mass-media – în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelor care pătrund în incinta spitalului;

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al clinicii de a îşi îmbunătăţii serviciile, a gestiona solicitările/reclamaţiile primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate, de a presta serviciile de asistenţă medicală, gestionarea sistemelor şi serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal. 

 1. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

2.1. In vederea încheierii și executarii contractelor de muncă;

2.2. Executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, încheiate cu Pacienţii spitalului;

2.3. În vederea încheierii contractelor – în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă;

 Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea contractului.

 

 1. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, clinica poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii clinicii, partenerii contractuali pentru servicii externalizate si furnizori software care asigură la randul lor confidențialitatea datelor fără a le folosi în alte scopuri în afara celor care fac obiectul contractelor dintre ei și spital, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip.

În vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau statistice) clinica transmite anumite seturi de date prelucrate către: Casa de Asigurări de Sănătate – C.A.S., Direcția de Sănătate Publică – D.S.P., Dosarul Electronic de Sănătate – D.E.S., Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București – S.N.S.P.M.P.D.S.B., Autoritatea Naționala de Management al Calității în Sănătate – A.N.M.C.S., Inspectoratul Teritorial de Muncă – I.T.M., Agenția Naționala de Administrare Fiscală – A.N.A.F. etc.

La datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați au acces: personalul clinicii de pe departamentele necesare acordării serviciilor pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și personalul auxiliar aflat în contract de prestări servicii cu clinica. Întreg personalul respectă păstrarea confidențialității datelor având această obligație stipulată în Fișa Postului, Angajamente de confidențialitate, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern și act adițional la contractele de prestări servicii.

 1. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Clinica va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, clinica să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

VII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către GTL Medical Clinic nu sunt transferate în afara țării.

VIII. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Clinica acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, clinica implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

 1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract sau acordarea unor servicii, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de către clinica. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră, cu excepția situațiilor de urgență în care viața pacientului este pusă în pericol.

Cu toate că clinica cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, clinica poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractelor sau interesul legitim.

 1. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

(a) dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către clinică, în conformitate cu cerinţele legale;

(b) dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;

(c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit:

(I) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(II) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (III) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (I) sau lit. (II), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

(d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de promovare, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;

(f) dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Începând cu data de 25 mai 2018, când Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul European nr. 679/2016 sau GDPR) devine aplicabil, persoanele vizate beneficiază şi de următoarele drepturi:

(a) dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

(b) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (I) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (II) dreptul ca aceste date să fie transmise de către GTL Medical Clinic către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

(c) dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;

(d) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

 

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE – „Spatiului Economic European”, persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

 

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

 • Adresa: Blvd. Unirii, nr.24, Bacău, județul Bacău
 • E-mail: dpo@gtlmedicalclinic.ro / office@gtlmedicalclinic.ro 

 

De asemenea, prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact:

 • Telefon: +40 334 10 77 77
 • E-mail: dpo@gtlmedicalclinic.ro 

 

ANEXA LA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE / EXTRASE DIN LEGISLAȚIE:

 

Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

 

ANEXA Nr. 6

Datele din foaia de observație clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient, afferent spitalizării continue:

 1. Codul de identificare a cazului externat
 2. Codul de identificare a spitalului
 3. Codul de identificare a secției
 4. Numărul foii de observație clinică generală
 5. Codul numeric personal al pacientului
 6. Numele pacientului
 7. Prenumele pacientului
 8. Sexul
 9. Data nașterii
 10. Județul de domiciliu al pacientului
 11. Localitatea de domiciliu a pacientului
 12. Cetățenia
 13. Greutatea la naștere (doar pentru nou-născuți)
 14. Ocupația
 15. Nivelul de instruire
 16. Statut asigurat
 17. Tipul asigurării de sănătate
 18. Casa de asigurări de sănătate
 19. Categoria de asigurat
 20. Tipul internării
 21. Criteriul de internare
 22. Data internării
 23. Ora internării
 24. Diagnosticul la internare
 25. Data externării
 26. Ora externării
 27. Tipul externării
 28. Starea la externare
 29. Diagnosticul principal și diagnosticele secundare la externare
 30. Intervenția chirurgicală principală efectuată
 31. Data intervenției chirurgicale principale
 32. Alte proceduri: intervenții chirurgicale, explorări funcționale, investigații radiologice etc., precum și numărul acestora
 33. Transferurile intraspitalicești (secția; data)
 34. Codul de parafă al medicului curant
 35. Codul de parafă al medicului operator
 36. Situațiile speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier, vătămare corporală)

 

ANEXA Nr. 7

Datele din fișa de spitalizare de zi care formează Setul minim de
date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ)

 1. Codul de identificare a cazului externat
 2. Codul de identificare a spitalului
 3. Codul de identificare a secției
 4. Numărul fișei de spitalizare de zi
 5. Codul numeric personal al pacientului
 6. Numele pacientului
 7. Prenumele pacientului
 8. Sexul
 9. Data nașterii
 10. Județul de domiciliu al pacientului
 11. Localitatea de domiciliu a pacientului
 12. Cetățenia
 13. Ocupația
 14. Nivelul de instruire
 15. Statut asigurat
 16. Tipul asigurării de sănătate
 17. Casa de asigurări de sănătate
 18. Categoria de asigurat
 19. Data deschiderii fișei
 20. Data închiderii fișei
 21. Tipul de serviciu de spitalizare de zi
 22. Data vizitei
 23. Diagnosticul principal și diagnosticele secundare la închiderea fișei
 24. Procedurile efectuate
 25. Investigațiile de laborator efectuate
 26. Codul de parafă al medicului currant

 

Ordinul MS CNAS nr. 1123/849/2016 – aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientulu ANEXA Nr. 2

Datele si informaţiile medicale transmise în sistemul DES

 1. Prezentare la internare — spitalizare continuă (non urgenţă)

Datele/Informaţiile sunt transmise în DES în ziua internării din foaia de observaţie clinică generală şi sunt:

 1. a) date de identificare pacient*;
 2. b) date privind internarea*;
 3. c) trimitere spre internare.
 4. Extras fişă de spitalizare continuă

Datele/Informaţiile sunt transmise în DES la data externării din foile de observaţie clinică generală/biletele de ieşire din spital şi sunt:

 1. date de identificare pacient*;
 2. detalii episod de spitalizare*;
 3. trimitere spre internare;
 4. diagnostice*;
 5. stare prezentă la internare;
 6. istoricul bolii actuale;
 7. antecedente:
 8. a) antecedente heredo-colaterale;
 9. b) mod de viaţă;
 10. c) antecedente fiziologice adult femeie;
 11. d) antecedente fiziologice copil;
 12. e) antecedente personale patologice;
 13. proceduri medicale efectuate;
 14. detalii naştere;
 15. servicii şi investigaţii clinice, paraclinice şi spitaliceşti;
 16. monitorizare semne vitale;
 17. imunizări;
 18. tratament medicamentos;
 19. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;
 20. alte probleme identificate:
 21. a) boli cronice;
 22. b) alergii;
 23. tratament medicamentos recomandat;
 24. servicii şi investigaţii recomandate:
 25. a) trimitere clinică;
 26. b) trimitere paraclinică;
 27. c) trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;
 28. d) trimitere recomandare dispozitive medicale;
 29. bilet de externare*;
 30. scrisoare medicală*.
 31. Extras fişă de spitalizare de zi — prezentare vizită

Datele/Informaţiile sunt transmise în DES din fişa de spitalizare de zi, la fiecare vizită/zi, şi sunt:

 1. date de identificare pacient*;
 2. antecedente:
 3. a) antecedente heredo-colaterale;
 4. b) mod de viaţă;
 5. c) antecedente fiziologice adulţi;
 6. d) antecedente fiziologice copii;
 7. e) antecedente personale patologice;
 8. detalii episod de spitalizare*;
 9. trimitere spre internare;
 10. diagnostice*;
 11. detalii vizită*;
 12. proceduri medicale efectuate;
 13. servicii şi investigaţii clinice, paraclinice şi spitaliceşti;
 14. imunizări;
 15. tratament medicamentos în cadrul vizitei;
 16. alte probleme identificate:
 17. a) boli cronice;
 18. b) alergii;
 19. tratament medicamentos recomandat;
 20. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;
 21. servicii şi investigaţii recomandate:
 22. trimitere clinică;
 23. trimitere paraclinică;
 24. trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;
 25. trimitere recomandare dispozitive medicale;
 26. bilet de externare*;
 27. scrisoare medicală*.
 28. Fişă consultaţie la medicii de specialitate din specialităţile clinice Datele/Informaţiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultaţiei şi sunt:
 29. date de identificare pacient*;
 30. date privind consultaţia sau investigaţia*;
 31. antecedente:
 32. a) antecedente heredo-colaterale;
 33. b) mod de viaţă;
 34. c) antecedente fiziologice adulţi;
 35. d) antecedente fiziologice copil;
 36. e) antecedente personale patologice;
 37. trimitere clinică în baza căreia se face consultaţia;
 38. consemnarea examenelor periodice — copii;
 39. istoricul bolii curente;
 40. servicii clinice şi paraclinice efectuate;
 41. imunizări;
 42. tratament medicamentos administrat în ambulatoriu;
 43. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;
 44. alte probleme identificate:
 45. a) boli cronice;
 46. b) alergii;
 47. tratament medicamentos recomandat în urma consultaţiei;
 48. servicii şi investigaţii recomandate în urma consultaţiei: a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;
 49. b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;
 50. c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;
 51. d) bilet de trimitere dispozitive medicale;
 52. Fişă de consultaţie medic de familie

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultaţiei şi sunt:

 1. date de identificare pacient*;
 2. date privind consultaţia sau investigaţia*;
 3. antecedente:
 4. a) antecedente heredo-colaterale*;
 5. b) mod de viaţă;
 6. c) antecedente fiziologice adult femeie;
 7. d) antecedente fiziologice copil;
 8. e) antecedente personale patologice;
 9. trimitere clinică în baza căreia se face consultaţia;
 10. consemnarea examenelor periodice — copii;
 11. istoricul bolii curente;
 12. servicii clinice şi paraclinice efectuate;
 13. imunizări;
 14. tratament medicamentos administrate în ambulatoriu;
 15. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;
 16. alte probleme identificate;
 17. a) boli cronice;
 18. b) alergii;
 19. tratament medicamentos recomandat în urma consultaţiei;
 20. servicii şi investigaţii recomandate în urma consultaţiei;
 21. a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;
 22. b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;
 23. c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;
 24. d) bilet de trimitere dispozitive medicale.
 25. Bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:
 26. date identificare pacient*;
 27. bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare*.
 28. Bilet de trimitere către o specialitate paraclinică Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:
 29. date identificare pacient*;
 30. bilet de trimitere către o specialitate paraclinică*.
 31. Bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

 1. date identificare pacient*;
 2. bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu*.
 3. Bilet de trimitere — prescripţie pentru dispozitive medicale în ambulatoriu Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:
 4. date identificare pacient*;
 5. bilet de trimitere — prescripţie pentru dispozitive medicale*.
 6. Prescripţie medicală

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii prescripţiei electronice medicale on-line/la 30 de zile pentru prescripţia electronică off-line şi în ziua întocmirii prescripţiei contra cost şi sunt:

 1. date identificare pacient*;
 2. date prescripţie medicală*.

 

 

Share this Page